Thread Rating:
 • 2 Vote(s) - 3.5 Average
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
آناتومی ساعد
#1
آناتومی ساعد
Reply
#2
آناتومی ساعد قسمت اول

عضلاتی که موجب حرکت مچ و انگشتان دست میشوند در ناحیه ساعد قرار دارند. این عضلات از اپی کندیل داخلی یا خارجی استخوان بازو و یا از استخوان های رادیوس یا اولنا شروع شده و به پایین میایند و در ناحیه مچ دست تبدیل به تاندون میشوند. بعضی از این تاندون ها به استخوان های مچ و یا کف دست چسبیده و موجب حرکت مفاصل مچ دست میشوند و بعضی دیگر ار مچ عبور کرده و به استخوان های انگشتان چسبیده و موجب حرکات مفاصل انگشتان دست میشوند. حجم اصلی این عضلات در بالای ساعد بوده و هرچه به پایین ساعد میرسند از توده عضلانی آنها کاسته شده و بتدریج تبدیل به تاندون میشوند.

این عضلات به سه دسته تقسیم میشوند.
 • آنهایی که در سطح ولار Volar یا قدامی یا جلویی ساعد قرار دارند. سطح ولار سطحی ازساعد است که در طرفی قرار دارد که کف دست قرار گرفته است.
 • آنهایی که در سطح دورسال Dorsal یا خلفی یا پشتی ساعد قرار گرفته اند. سطح دورسال سطحی از ساعد است که در طرفی قرار دارد که پشت دست قرار دارد.
 • عضلات چرخاننده ساعد

عضلات سطح ولار یا قدامی ساعد در سه لایه سطحی، حد واسط و عمقی قرار دارند. اکثر اینها عضلات فلکسور یا خم کننده هستند. منظور از خم کننده اینست که بر اثر فعالیت عضله، مچ دست در جهتی خم میشود که کف دست به جلوی ساعد نزدیک تر شده و یا انگشتان دست خم میشوند.

[TABLE="align: left"]
[TR]
[TD] [Image: 2253_orig.jpg][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[h=1]عضلات لایه سطحی ولار ساعد[/h]
این عضلات در زیر پوست قرار دارند و در بالا به اپی کندیل انتهای پایینی استخوان بازو میچسبند. عضلات لایه سطحی ساعد عبارتند از

[h=3]فلکسور مچ دست در طرف رادیال Flexor carpi radialis[/h] تاندون این عضله در پایین به قاعده متاکارپ (استخوان کف دستی) دوم (قاعده متاکارپ قسمتی از آن است که به مچ دست نزدیک تر است) چسبیده و بجز خم کردن مچ دست موجب انحراف آن به سمت رادیال هم میشود.
[h=3]پالماریس لانگوس Palmaris longus[/h] تاندون این عضله در پایین به فاشیای کف دست چسبیده و موجب خم شدن مچ دست میشود.
[h=3]فلکسور مچ دست در طرف اولنا Flexor carpi ulnaris[/h] تاندون این عضله در پایین به قاعده متاکارپ پنجم چسبیده و بجز خم کردن مچ دست موجب انحراف آن به سمت اولنا هم میشود.


[h=2]عضله لایه حد واسط ولار ساعد[/h]
این عضله بین لایه سطحی و عمقی قرار داشته و در بالا به اپی کندیل انتهای پایینی استخوان بازو میچسبد. این لایه شامل یک عضله یعنی فلکسور سطحی انگشتان Flexor digitorum superficialis است. تاندون این عضله در پایین به بند وسط انگشتان 5-2 دست میچسبد و موجب خم کردن انگشتان دست میشود.

[Image: 2254_orig.jpg]

[TABLE="align: left"]
[TR]
[TD] [Image: 2258_orig.jpg] [/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[h=2]عضلات لایه عمقی ولار ساعد[/h]
عضلات این لایه به سطح جلویی استخوان های رادیوس و اولنا میچسبند و شامل دو عضله هستند.


[h=3]فلکسور عمقی انگشتان Flexor digitorum profundus[/h] تاندون این عضله در پایین به بند دیستال (انتهایی) انگشتان 5-2 دست میچسبد و موجب خم کردن بند انتهایی انگشتان دست میشود
[h=3]فلکسور بلند شست Flexor pollisis longus[/h]
تاندون این عضله در پایین به بند انتهایی انگشت شست دست چسبیده و موجب خم کردن شست میشود.
ادامه مطلب را در مقاله "آناتومی ساعد - عضلات - قسمت دوم" مطالعه کنید.


دکتر مهرداد منصوری
Reply
#3
آناتومی ساعد قسمت دوم


عضلاتی که موجب حرکت مچ و انگشتان دست میشوند در ناحیه ساعد قرار دارند.
این عضلات به سه دسته تقسیم میشوند.

 • آنهایی که در سطح ولار Volar یا قدامی یا جلویی ساعد قرار دارند. سطح ولار سطحی ازساعد است که در طرفی قرار دارد که کف دست قرار گرفته است.
 • آنهایی که در سطح دورسال Dorsal یا خلفی یا پشتی ساعد قرار گرفته اند. سطح دورسال سطحی از ساعد است که در طرفی قرار دارد که پشت دست قرار دارد.
 • عضلات چرخاننده ساعد

عضلات سطح دورسال یا خلفی یا پشتی ساعد در دو لایه سطحی و عمقی هستند
[h=1]عضلات لایه سطحی پشت ساعد[/h]
[TABLE="align: left"]
[TR]
[TD] [Image: 2256_orig.jpg][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
عضلات این لایه در بالا به اپی کندیل خارجی استخوان بازو میچسبند و شامل پنج عضله هستند.


[h=3]اکستانسور مچ دست در طرف رادیال (کوتاه) Extensor carpi radialis brevis[/h]تاندون این عضله در پایین به قاعده متاکارپ دوم چسبیده و بجز دورسی فلکشن مچ دست موجب انحراف آن به طرف رادیوس هم میشود.
[h=3]اکستانسور مچ دست در طرف رادیال (بلند) Extensor carpi radialis longus[/h]
تاندون این عضله در پایین به قاعده متاکارپ سوم چسبیده و بجز دورسی فلکشن مچ دست موجب انحراف آن به طرف رادیوس هم میشود.
[h=3]اکستانسور مچ دست در طرف اولنا Extensor carpi ulnaris[/h]
تاندون این عضله در پایین به قاعده متاکارپ پنجم چسبیده و بجز دورسی فلکشن مچ دست موجب انحراف آن به طرف اولنا هم میشود.
[h=3]اکستانسور مشترک انگشتان Extensor digitorum communis[/h]
تاندون این عضله در پایین به سطح پشتی انگشتان 5-2 چسبیده و موجب باز شدن این انگشتان دست میشوند.
[h=3]اکستانسور انگشت کوچک Extensor digiti minimi[/h]
تاندون این عضله در پایین به سطح پشتی انگشت پنجم دست چسبیده و موجب باز شدن این انگشت میشود.[TABLE="align: left"]
[TR]
[TD] [Image: 2257_orig.jpg][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[h=2]عضلات لایه عمقی پشت ساعد[/h]
عضلات این لایه در بالا به سطح خلفی یا پشتی استخوان های رادیوس و اولنا میچسبند و شامل سه عضله است.


[h=3]ابدکتور بلند شست Abductor pollicis longus[/h]تاندون این عضله در پایین به قاعده متاکارپ پنجم متصل شده و شست را از کف دست دور میکند.
[h=3]اکستانسور بلند شست Extensor polisis longus [/h]
تاندون این عضله در پایین به سطح پشتی بند انتهایی انگشت شست چسبیده و موجب باز شدن شست میشود.
[h=3]اکستانسور انگشت سبابه Extensor indicis[/h]
تاندون این عضله در پایین به سطح پشتی انگشت سبابه چسبیده و موجب باز شدن انگشت سبابه میشود.
[Image: 2255_orig.jpg]


[h=2]عضلات چرخاننده ساعد[/h]این عضلات سه عدد هستند

[TABLE="align: left"]
[TR]
[TD] [Image: 2304_orig.jpg][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

[h=3]سوپیناتور Supinator [/h]
این عضله عمقی است و در بالا به اپی کندیل خارجی چسبیده و در پایین به سطح خارجی بالای استخوان رادیوس متصل میشود. کار این عضله چرخاندن ساعد به خارج یا سوپینیشن است.
[h=3]پروناتور ترس Pronator teres[/h]
این عضله سطحی است و در بالا به اپی کندیل داخلی چسبیده و در پایین به سطح خارجی استخوان رادیوس میچسبد. کار این عضله چرخاندن ساعد به داخل یا پرونیشن است.
[h=3]پروناتور کوادراتوس Pronator quadrates[/h]
این عضله عمقی بوده و از سطح جلویی پایین استخوان رادیوس به سطح جلویی پایین استخوان اولنا میرود و کار آن چرخش ساعد به داخل یا پرونیشن است.


[h=3]عضله براکیورادیالیس Brachioradialis [/h]این عضله از بالای اپی کندیل خارجی استخوان بازو به سمت پایین آمده و تاندون آن به انتهای پایینی و خارجی استخوان رادیوس درست بالای سطح مفصلی مچ دس میچسبد. این عضلخ آرنج را خم میکند. این عضله وقتی دست در حالت سوپینیشن است آنرا پرونیت کرده و وقتی دست در حالت پرونیشن است آنرا سوپینیت میکند.
[h=3]عضله انکونئوس Anconeous[/h]
این عضله در واقع ادامه عضله سه سر بازو بوده و در سطح پشتی مفصل آرنج در بالاترین قسمت ساعد قرار گرفته است. این عضله هم مانند عضله سه سر آرنج را باز میکند.

دکتر مهرداد منصوری
Reply
#4
آناتومی ساعد - رادیوگرافی


یکی از مهمترین ابزارهای تشخیصی که برای بررسی ضایعات ساعد از آن استفاده میشود رادیوگرافی ساده است. از مزایای مهم این روش تصویربرداری کم بوده هزینه و راحتی تهیه آن است.

رادیوگرافی ساده ساعد در دو نمای رخ و نیمرخ تهیه میشود. برای تهیه رادیوگرافی رخ معمولا اشعه ایکس را از جلو به استخوان میتابانند و کاست رادیوگرافی را در پشت ساعد قرار میدهند. به این تصویر بدست آمده نمای رخ ساعد یا Anteroposterior یا به اختصار AP میگویند. نمای دیگر نیمرخ یا Lateral است که در آن اشعه از کنار به ساعد تابیده میشود.
در زیر تصاویر رادیوگرافی طبیعی ساعد دیده میشود


[Image: 2312_orig.jpg]
رادیوگرافی رخ از استخوان های ساعد

[Image: 2311_orig.jpg]
رادیوگرافی نیمرخ از استخوان های ساعد
[B][B][B]

"دکتر مهرداد منصوری"
[/B][/B][/B]
Reply
#5
عروق و اعصاب


شربان بازویی یا براکیال بعد از عبور از مفصل آرنج به دو شاخه تقسیم میشود شاخه ای که در طرف استخوان رادیوس یا زند زبرین قرار گرفته را شریان رادیال و شاخه ای را که در طرف داخلی قرار گرفته شریان اولنار مینامند. از شریان های رادیال و اولنار ساخه های فرعی جدا میشود که به یکدیگر یا با شریان بازویی متصل میشوند.
[TABLE]
[TR]
[TD] [Image: 2308_orig.jpg]
[/TD]
[TD] [Image: 2314_orig.jpg][/TD]
[/TR]
[/TABLE]

بجز وریدها یا سیاه رگ های عمقی که همراه با شریان های ساعد هستند وریدهای سطحی هم در زیر پوست ساعد وجود دارند. مهمترین این وریدها بازیلیک و سفالیک نام دارند. تزریق وریدی داروها معمولا در این وریدها انجام میشود.
در زیر وریدهای سطحی ساعد از روی پوست دیده میشوند.
[Image: 2313_orig.jpg]

دکتر مهرداد منصوری
Reply
#6
استخوان اولنا، زند زیرین

استخوان اولنا یا زند اسفل یا زند زیرین موازی استخوان رادیوس بوده و در قسمت داخلی ساعد و در طرف انگشت کوچک دست قرار گرفته است. طول آن از استخوان رادیوس بیشتر است.

انتهای بالایی استخوان اولنا به سمت پشت و بالا رفته و یک زائده قوسی شکل را میسازد که به آن اولکرانون Olecranon میگویند. سطح قدامی یا جلویی زائده اولکرانون بصورت مقعر بوده و پوشیده ازغضروف مفصلی است. به این تقعر ناچ تروکلئار Troclear notch هم میگویند. به سطح پشتی زائده اولکرانون تاندون عضله سه سر بازویی میچسبد.
بالاترین قسمت استخوان اولنا در قسمت جلو کمی برجسته شده و زائده کورونوئید Coronoid process را میسازد. سطح خارج بالاترین قسمت استخوان اولنا مقعر بوده و به آن رادیال ناچ Radial notch میگویند. در داخل رادیال ناچ سر استخوان رادیوس قرار گرفته و مفصل رادیواولنار بالایی یا پرگزیمال را میسازد.
پایینترین قسمت استخوان اولنا کمی برجسته شده و به آن سر استخوان میگویند. در پایینترین قسمت سر استخوان اولنا یک برجستگی به نام زائده استیلوئید یا نیزه ای استخوان اولنا styloid process of ulna قرار دارد.
[TABLE]
[TR]
[TD] [Image: 2310_orig.jpg]
[/TD]
[TD][/TD]
[TD] [Image: 2239_orig.jpg]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
دکتر مهرداد منصوری
Reply
#7
استخوان رادیوس، زند زبرین

استخوان رادیوس یا زند اعلی یا زند زبرین موازی با استخوان اولنا بوده و از آن کوتاه تر است. بالاترین قسمت استخوان رادیوس را سر رادیوس Radial head مینامند که به شکل یک استوانه کم ارتفاع یا یک دیسک است. سطح رویی سر استخوان رادیوس به توسطغضروف هیالن پوشیده شده است. سطح بالایی سر، بصورت مقعر بوده و با کاپیتلوم Capitellum (قسمتی از سطح مفصلی پایین استخوان بازو) مفصل میشود. دور سر استخوان هم پوشیده از غضروف بوده و در یک فرورفتگی که در قسمت بالای استخوان اولنا وجود دارد(رادیال ناچ Radial notch) قرار گرفته و به این ترتیب مفصل رادیواولنار بالایی یا پرگزیمال را میسازد.
[TABLE]
[TR]
[TD] [Image: 2238_orig.jpg]
[/TD]
[TD] [Image: 2235_orig.jpg]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TABLE="align: left"]
[TR]
[TD] [Image: 2310_orig.jpg]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
در زیر سر استخوان رادیوس گردن استخوان Radial neck قرار گرفته است. پایینتر از گردن، یک برجستگی بر روی استخوان وجود دارد که به آن توبروزیته رادیوس Radial tuberosity میگویند. این برجستگی محل اتصال تاندون عضله دوسر بازویی است.
تنه استخوان رادیوس به شکل منحنی و قوس دار است.

قسمت پایینی یا دیستال استخوان رادیوس، پهن ترین قسمت استخوان است. سطح مدیال یا داخلی قسمت پایینی بصورت یک فرورفتگی درآمده و به آن اولنار ناچ Ulnar notch میگویند. سر استخوان اولنا در داخل این فرورفتگی قرار گرفته و با آن مفصل میشود و بدین ترتیب مفصل رادیواولنار پایینی یا دیستال را تشکیل میدهد.
لبه خارجی پایینترین قسمت استخوان رادیوس بصورت نوک تیز درآمده و به آن استیلوئید یا زائده نیزه ای رادیوسof radius styloid process میگویند.
سطح مفصلی پایین استخوان رادیوس با سه استخوانچه اسکافویید، لونیت و تری کتروم درمچ دست مفصل میشود.
Reply
#8
استخوان بندی


ساعد Forearm قسمتی از اندام فوقانی Upper limb است که بین مفاصل آرنج Elbow و مچ دست Wrist قرار گرفته است. ساعد از دواستخوان رادیوس Radius (زند زبرین) و اولنا Ulna (زند زیرین) تشکیل شده است. این دو استخوان در کنار یکدیگر قرار گرفته و در سه ناحیه با یکدیگرمفصل میشوند که عبارتند از

مفصل رادیواولنار پرگزیمال Proximal radioulnar joint

[TABLE="align: left"]
[TR]
[TD] [Image: 2309_orig.jpg]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
این مفصل از قرار گرفتن سر استخوان رادیوس در سطح مقعر بالایی استخوان اولنا به نام رادیال ناچ بوجود میاید. لیگامان آنولر که دور سر استخوان رادیوس قرار گرفته است به جلو و عقب رادیال ناچ متصل شده و اسنخوان های رادیوس و اولنار را در این مفصل در کنار هم نگه میدارد.


مفصل رادیواولنار دیستال Distal radioulnar joint

این مفصل از قرار رفتن سر استخوان اولنا در سطح مقعر پایینی استخوان رادیوس به نام اولنار ناچ بوجود میاید. لیگامان رادیواولنار ولار در قدام این مفصل و لیگامان رادیواولنار دورسال در پشت این مفصل قرار گرفته و آن را پایدار میکنند.


پرده بین استخوانی یا مامبران اینتراوسئوس Interosseous membrane

این یک پرده بافتی پهن و نازک است که در بین استخوان های رادیوس و اولنا و در سه چهارم پایینی آنها قرار گرفته است.
وظیفه این سه مفصل برقراری امکان چرخش استخوان رادیوس حول استخوان اولنا است.
بر روی این استخوان ها عضلات ساعد قرار گرفته و در بین عضلات عروق و اعصاب قرار دارند.
استخوان رادیوس یا زند زبرین در طرف خارجی یا لترال ساعد یعنی در طرفی که شست دست وجود دارد قرار گرفته است و استخوان اولنا در طرف انگشت کوچک یا در طرف داخل یا مدیال ساعد است.
[Image: 2310_orig.jpg]
دکتر مهرداد منصوری
Reply
#9
لطفا حرکات فلکسورهای ساعد را نام ببرید
Reply
#10
هادی جان مختصر و مفید ...
کلیه حرکاتی که کف دست به سمت ساعد حرکت میکنه فلکسور ها درگیرن حالا تو پوزیشن ساعد موازی زمین باشه یا عموبر زمین ...

Sent from my GT-I9082 using Tapatalk
Reply
#11
[Image: yty4y2up.jpg]

نگا یکی از حرکاتی که کف دست رو به ساعد خم میشه حرکت بغلیش که من کم دیدم انجام بدن هم دقت کنی انگشت شصت به ساعد نزدیک میشه این هم انجام بشه عالیه ...
حرکات دیگه رو خودت میتونی سرچ کنی
سوالی باشه بگو ...یا عکسا رو بزار تا توضیحش رو بدم !
البته باید اینا عضلات عمل کننده روی مچ دست هستند در اصل فلکسورهای مچ دست هستند نه ساعد ! فلکسور ساعد کا عضله بازو هستش !

Sent from my GT-I9082 using Tapatalk
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)